Talonera para Bota Puntal IMP-26226

Talonera para Bota Puntal